خرمای زاهدی نخل سبز صبحی در بسته بندی های زیر عرضه می گردد :

    • – جعبه های ۵ تا ۱۰ کیلویی

در این نوع بسته بندی ، خرمای زاهدی به صورت فله بسته بندی می شود.