خرمای آلویی خرمایی با شکل خاص و شبیه آلوچه با طعم و مزه فوق خود توانسته در چند سال اخیر مشتریان خارجی و داخلی زیادی به خود جلب کند. دارای شرایط نگهداری به مراتب راحتتری نسبت به دیگر ارقام خرما است. خرمای آلویی به رنگ قهوه ای تیره و گرد با گوشت میوه فراوان با هسته به نسبت ریز از نوع مرغوب آن است